Dobkowski musi zrezygnować

  • 25.03.2021, 12:45
  • Krzysztof Przekop
Dobkowski musi zrezygnować Przegląd Powiatowy, Dziennik Powiatowy Na zdjęciu: Tomasz Dobkowski
Tomasz Dobkowski powinien zrzec się mandatu radnego. Tak twierdzą przedstawiciele opozycji w augustowskiej radzie miejskiej. Powodem ma być sprzedaż paliwa miejskiej spółce komunikacyjnej przez firmę lidera rządzącej formacji Nasze Miasto. To skutek wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, rozszerzającego interpretację prawa do prowadzenia działalności gospodarczej radnego z wykorzystaniem mienia lub środków pieniężnych gminy.

Krzysztof Przekop by Koty2

Radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat. Tak informuje artykuł 24f ustawy o samorządzie gminnym. Powyższy zakaz służy wyeliminowaniu sytuacji, gdy radny przez wykorzystanie funkcji uzyskiwałby nieuprawnione korzyści dla siebie lub bliskich. Na ostatniej sesji rady miejskiej w Augustowie o tym fakcie przypomniał również Adam Sieńko.

Niezwykle istotny wyrok NSA

Radny Koalicji Obywatelskiej przytoczył wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, który jasno wypowiedział się o korzystaniu przez radnych z mienia bądź ze środków gminnych. W sprawie rozstrzygniętej przez NSA radny będący jednocześnie przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą zawierał każdego roku umowę z jednostką organizacyjną gminy, tj. z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Zlecenia każdorazowo polegały na wydawaniu artykułów spożywczych i chemicznych uprawnionym osobom. Za wydany towar następowała zapłata należności w terminie czternastu dni od otrzymania faktury. Rada gminy stwierdziła wygaśnięcie mandatu. Radny się z tym nie zgadzał i uważał, że nie korzystał z mienia komunalnego. Bronił się przy tym twierdząc, że o ile zapłata z tytułu sprzedaży artykułów spożywczych jest realizowana przez GOPS, to środki z których jest ona dokonywana utraciły statut należący do gminy w związku z przyznaniem ich w drodze decyzji osobie uprawnionej.

Zdaniem radnego były to środki należące do osoby uprawnionej, a nie do gminy. NSA uznał, że wypłacane radnemu wynagrodzenie z tytułu dokonywania określonej czynności jest kwalifikowane jako prowadzenie przez radnego działalności z wykorzystaniem mienia komunalnego. Wynagrodzenie stanowi mienie gminy, a zapłata za wykonanie usługi objętej umową czy zapłata należności za wydany towar, stanowi korzystanie z mienia komunalnego i należy ją zakwalifikować jako prowadzenie przez radnego działalności z wykorzystaniem mienia komunalnego. NSA opowiedział się więc za szerokim rozumieniem pojęcia mienie komunalne gminy, uznał, że mieszczą się w nim także środki pieniężne. Nie jest w związku z tym istotne, że radny wykonując zawartą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej umowę nie korzystał z żadnych nieruchomości oraz ruchomości będących własnością gminy.

W najnowszej historii Augustowa były sytuacje, kiedy radni z podobnych względów musieli zrezygnować z mandatów. W przeszłości taką decyzję musiał podjąć Leszek Czokajło, który prowadził działalność gospodarczą w obiekcie stanowiącym majątek miejski. Podobna sytuacja dotyczyła Bogusława Samela. Znany przedsiębiorca po wygraniu przez PSS Społem przetargu na dostarczanie posiłków Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej oznajmił, że zrzeknie się mandatu radnego i słowa dotrzymał. Dziś najwięcej kontrowersji powoduje fakt, że mandat radnego w mieście nadal sprawuje Tomasz Dobkowski, który dostarcza paliwo np. miejskiej spółce komunikacyjnej. Przywołany przez Adama Sieńko wyrok NSA dowodzi, że lider Naszego Miasta również winien podjąć decyzję o rezygnacji i opuścić grono radnych. A. Sieńko poprosił w interpelacji burmistrza m.in. o przedstawienie informacji na temat kosztów zakupu paliwa poniesionego przez urząd miasta, spółki miejskie i jednostki podległe miastu w 2020 roku i o przedstawienie danych w zakresie trybu wyłaniania dostawców oraz procedur przetargowych.

Przepisy są tutaj jednoznaczne

Leszek Cieślik uważa, że wyrok NSA może mieć zastosowanie również w przypadku Augustowa, gdzie występuje podobna sytuacja. Zdaniem szefa KO radny Tomasz Dobkowski dla przejrzystości sprawy powinien zrezygnować z mandatu i uwolnić radę od wszelkich podejrzeń. Były wieloletni burmistrz Augustowa uważa, że być może istnieją też inne sytuacje budzące wątpliwości, które powinny zostać wyjaśnione.

-Czekamy na odpowiedź burmistrza. Myślę jednak, że w Augustowie są przypadki podobne do innych samorządów, do których odnosił się wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ten wyrok rozszerzył interpretację przepisów uznając, że nie tylko prowadzenie działalności gospodarczej na mieniu samorządu jest zakazane, ale również wszelakie inne formy korzystania z tego mienia. Chodzi tu m.in. o płatności ze środków samorządowych na rzecz radnego prowadzącego biznes. W Augustowie najbardziej znaną historią jest sprzedaż paliwa przez firmę pana Tomasza Dobkowskiego. Nie wiemy, czy chodzi wyłącznie o transakcję ze spółką komunikacyjną. Chcemy dowiedzieć się, czy takie kontrakty nie były zawierane z innymi jednostkami organizacyjnymi powiązanymi z miastem. Przypuszczamy, że analogicznych zdarzeń może być u nas więcej, ponieważ dotacje bezpośrednio z samorządu otrzymują rozmaite stowarzyszenia. Musimy sprawdzić, czy osoby będące na czele tych stowarzyszeń nie prowadzą działalności gospodarczej –tłumaczy Cieślik.

-Naszą aktualną wątpliwość budzą płatności wypłacane bezpośrednio przez samorząd, ale też realizowane przez poszczególne jednostki dotowane z samorządu. Wyrok NSA jest rodzajem tamy przeciwko wykorzystywaniu mienia samorządowego nie tylko w postaci tzw. majątków ruchomych i nieruchomych, ale każdego innego rodzaju wspomagania. Obserwuje się od lat w całej Polsce niepokojącą sytuację, że osoby kandydujące w wyborach samorządowych nie są wyłącznie ideowcami i społecznikami. Niestety część z tych osób wykorzystuje zasiadanie w radzie miejskiej do poprawy funkcjonowania swojej działalności gospodarczej. Zasadą obowiązującą wszystkich musi być to, że prowadząc biznes powinno się stronić od środków publicznych, bo zawsze pojawią się niejasności i pytania o ewentualne przywileje ze względu na pozycję. Można się nie zgadzać, ale takie są przepisy –mówi radny Koalicji Obywatelskiej.

Nasz rozmówca przypomina, że w ostatnich miesiącach wiele kontrowersji spowodował fakt finansowania przez urząd miejski bardzo pokaźnymi kwotami artykułów w „Augustowskim Reporterze", współnależącym do żony Tomasza Dobkowskiego. Warto jest odnotować, że na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej możemy znaleźć informację, iż Tomasz Dobkowski był pełnomocnikiem wyborczym komitetu „Nasze Miasto Augustów”, natomiast pełnomocnikiem finansowym komitetu była jego małżonka. Dzisiaj, kiedy Nasze Miasto jest u władzy i ma swojego burmistrza, wysoka płatność z miasta na rzecz biznesu powiązanego z najbliższą radnemu osobą jest z oczywistych względów niejednoznaczna. L. Cieślik uważa, że sama rozdzielność majątkowa Dobkowskiego i jego żony w żaden sposób nie powinna tej sprawy przyciemnić, ponieważ prowadzone przez nich gospodarstwo domowe może czerpać korzyści na kooperacji z miastem. Jedynym rozwiązaniem wydaje się zrzeczenie się mandatu.

-Oczywiście rozumiem rządzących, że chcą poprawić swój wizerunek pisząc laurki w prasie i płacąc za nie spore pieniądze. Ale ta konkretna sytuacja, tak jak i jej okoliczności, jest bardzo bulwersująca. Pan Dobkowski powinien przestać być radnym. Najlepiej byłoby, gdyby podjął decyzję o rezygnacji z mandatu. Jeśli tego nie zrobi, można uruchomić inne procedury. Rada może podjąć decyzję o wygaszenia mandatu radnemu, z interwencją może przyjść wojewoda, a panu Dobkowskiemu i tak przysługiwałoby później prawo do odwołania. Były w Augustowie sytuacje, kiedy osoby prowadzące działalność gospodarczą rezygnowały z funkcji publicznych. Zdarzało się nawet, że ludzie zasiadający w stowarzyszeniach również musieli zdecydować o rezygnacji z pełnionych w samorządzie stanowisk. Wspomnę, że kilka kadencji temu ówczesny zastępca burmistrza odszedł z urzędu, ponieważ zasiadał w zarządzie AOT-u, a w tworzenie tego stowarzyszenia i jego funkcjonowanie angażowało się miasto. Znam także sytuacje z kraju, kiedy jednorazowa sprzedaż kiełbasek podczas pewnej imprezy kosztowała funkcję publiczną jedną z osób. Przepisy są jednakowe dla wszystkich –mówi Leszek Cieślik.

Były burmistrz Augustowa, obecnie radny jest z wykształcenia radcą prawnym. Zapytaliśmy Leszka Cieślika, czy w jego mniemaniu uchwały podjęte minimalną przewagą dzięki głosowi Tomasza Dobkowskiego mogłyby być zakwestionowane, jeżeli szef Naszego Miasta zostałby pozbawiony mandatu. Cieślik uważa, że taki scenariusz jest mało prawdopodobny, ponieważ do chwili wygaśnięcia mandatu głosowania z udziałem radnego uznawane są za prawomocne.

Nie ma miejsca na tłumaczenie

Szef augustowskiego PiS Marcin Kleczkowski uważa, że Tomasz Dobkowski wbrew własnej interpretacji prawa korzysta z majątku miejskiego. Jego zdaniem radny w zaistniałej sytuacji nie powinien nadal sprawować mandatu i było to oczywiste jeszcze przed wyrokiem NSA. W ocenie Marcina Kleczkowskiego zapis ustawy o samorządzie gminnym precyzyjnie tłumaczy wszystkie wątpliwości, a odmienne opinie w tym zakresie są wyłącznie cukrowaniem faktów.

-Pan Tomasz Dobkowski dowodzi, że skoro dostarcza paliwo spółce miejskiej, to nie korzysta z majątku miejskiego. Uważam, że jest to nieprawda, a jego interpretację uznaję za naciąganą i dalece nieprzekonującą. Jeżeli w paliwo, niezależnie od ilości, na stacji benzynowej u pana Dobkowskiego zaopatrywał się urząd miejski, to w mojej ocenie jest to ewidentne naruszenie ograniczeń ustawowych i nie ma tu pola do tłumaczeń. Oczywiście oprócz sprawy związanej ze sprzedażą paliwa pamiętamy również o płaceniu przez miasto bardzo dużych pieniędzy za artykuły w „Augustowskim Reporterze”, którego współwłaścicielem jest żona pana Tomasza Dobkowskiego. To inna mogąca powodować ogromne wątpliwości sytuacja. Te sprawy były przedmiotem publicznych dyskusji. Byłem zdumiony słuchając wypowiedzi osób skupionych wokół Naszego Miasta. Panowie Filip Chodkiewicz i Tomasz Dobkowski podawali przykłady zależności między panem Dobkowskim i pieniędzmi miejskimi jako dowód przejrzystości. Moim zdaniem było to z ich strony zwyczajne odwrócenie kota ogonem –mówi Kleczkowski.

-Oczywiście, że pan Tomasz Dobkowski w obecnej sytuacji powinien złożyć mandat. Aby to ocenić nie było potrzeba nawet wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który może być dla nas dobrym wyznacznikiem. Już wcześniej istniały bardzo konkretne zapisy ustawowe. W gminie Nowinka doszło do sytuacji, że radnemu wygaszano mandat na wniosek wojewody, a sprawa dotyczyła dostarczania przez radnego posiłków za niewielką kwotę jednej z instytucji gminnych. W tamtej sytuacji wojewoda nie potrzebował żadnych wyroków czy orzecznictwa wysokich organów sądowych, oparł się na zapisach ustawy o samorządzie gminnym. Sprawa poruszona przez pana Sieńko jest ważnym argumentem –komentuje szef augustowskiego PiS.

*Artykuł ukazał się w 11/2021 numerze "Przeglądu Powiatowego".

Krzysztof Przekop

Czy radny Tomasz Dobkowski powinien złożyć mandat w związku ze sprzedażą paliwa do instytucji miejskich?

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (44)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu dziennikpowiatowy.pl.z siedzibą w Augustowie, ul. Młyńska 34 jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
Nikt
Nikt 06.04.2021, 23:02
P. Wojciech miał honor i zrzekł się mandatu, a ten co ma?
Renata
Renata 07.04.2021, 14:33
bezsprzecznie pan wojciech miał jaja....
ma
ma 07.04.2021, 10:35
20 mln długu
Out
Out 06.04.2021, 17:43
Kiedy się wreszcie z nim pożegnamy?
polarisy
polarisy 30.03.2021, 23:23
Kończ Waść-wstydu oszczędź...
mieszkaniec
mieszkaniec 30.03.2021, 09:15
Uwaga. Jakieś dzieci z Naszego Miasta zapychają skrzynki na listy makulaturą i rozpałką do pieca!
Gdyby te środki na propagandę przeznaczyć na dofinansowanie wymiany kopciuchów wszyscy na tym byśmy skorzystali a najbardziej powietrze w mieście.
Ciekawy jetem czy to nie ze środków budżetu miasta Augustowa zostaje opłacony sponsorowany lansik Flipa, Flapa i towarzystwa(specjalnej troski) wzajemnej adoracji?
Tomi
Tomi 26.03.2021, 18:15
Gdzie mam tankować? Orlen nie, bo PIS i Obajtek, Dobkowski nie, bo wiadomo. To gdzie? Dajcie znać proszę.
polarisy
polarisy 30.03.2021, 23:26
Masz drogowców na Mazurskiej i Shella na wylocie na Łomże.
Mamy dość
Mamy dość 27.03.2021, 11:16
Ja tankuję jak jestem w Suwałkach, Ełku pod korek.
where should I refuel
where should I refuel 27.03.2021, 09:09
Tankuj na Shell'u lub BP. Tam na pewno nie ma korupcji,polityki i skandali.Pasuje?Trzeba być niemądrym by uzależniać ocenę paliwa po linii partii politycznej-obojetnie jakiej.Dorośnij w piaskownicy będzie Tobie bezpiecznej wśród samochodzików drewnianych...
hsh
hsh 28.03.2021, 08:33
Naucz się czytać ze zrozumieniem, bo tam nic nie o ocenie paliwa. Ktoś nie chce wspierać konkretnych firm lub osób.
#nietankujeudobkowskiego
#nietankujeudobkowskiego 27.03.2021, 14:37
Nie dam mu zarobić, a z tego co wiem jest nas więcej.
Voyager
Voyager 28.03.2021, 19:58
Jest nas dużo więcej niż się wydaje. Czysta ekonomia, tankując w Augustowie w ciągu roku jesteśmy kilka ładnych setek do tyłu. A to za sprawą rekina paliwowego, który ustala u nas ceny. Nie dla nabijania kieszeni cwaniakom którzy na nas żerują. I tak wszyscy płacimy opłaty za które spółki miejskie kupują paliwo tam gdzie trzeba. Kolejną ciekawą sprawą jest firma Transdźwig będąca własnością jednego z radnych i świadcząca wszelakie usługi dla urzędu miasta.
Osobną sprawą są ceny mieszkań u nas, jest drogo ponieważ brak jest konkurencji miedzy deweloperami. W ościennych miastach jak np Suwałki, Ełk mieszkania są budowane przez wielu deweloperów. Większość nowych bloków budowanych jest przez spółkę znanej deweloperki, która to wykupuje każdy atrakcyjny kawałek miasta. Wystarczy spojrzeć na sprawę dworca PKS. Wałki widać gołym okiem, aż strach pomyśleć ile jest spraw o których jeszcze nie wiemy. Z tego miasta powoli robi się prywatny folwark kilku bogatych osób
0 29.03.2021, 07:25
Nie tankuje u dobkowskiego
słuszne pytanie
słuszne pytanie 26.03.2021, 19:04
Niestety mam dokładnie ten sam problem. Idzie wiosna, chyba czas się przesiąść na rower.
Stochastyka
Stochastyka 26.03.2021, 16:20
Dobkowski zaczął dużo wojen. Z Dyczewskim, z Przekopem, z Kleczkowskim, teraz z Harasimem. Rachunek prawdopodobieństwa mówi, że co najmniej część musi przegrać. Musi być niemądry
Kierowca
Kierowca 26.03.2021, 08:43
Proszę "zostawić" radnego w spokoju,bo benzyna w mieście będzie po 7pln. ?!
Pytanie na śniadanie
Pytanie na śniadanie 25.03.2021, 23:59
Sukcesy Karolczuka w Karpaczu za 20 tysięcy złotych są raczej mizerne. W internetach nic o tym nie piszą. Nie ma najmniejszego śladu. Dał się nasz burmistrz oszukać, czy Spa sobie fundnął na nasz koszt.
ja go rozumiem
ja go rozumiem 26.03.2021, 08:20
Myślę po prostu że burmistrz widząc przepaść cywilizacyjną dzielącą Karpacz od Augustowa musiał się po prostu napić. Duuuuużo napić. Nie mógł znieść tego na trzeźwo. Wybaczmy mu to.
Przepił 20.000 złotych?
Przepił 20.000 złotych? 26.03.2021, 15:49
Co burmistrz pił za 20.000 zł? I ile?
Oszczędnie ogląda każdą złotówkę
Oszczędnie ogląda każdą złotówkę 26.03.2021, 15:57
Okazuje się, że Karolczuk to wzór oszczędności. Nadrozsza butelka na świecie kosztuje 44.000 mln dolarów.
Nareszcie dotarliśmy do zwycięzcy! Jest nim najdroższy likier na świecie. Dlaczego cena jest aż tak wysoka? Otóż butelka została zaprojektowana przez studio Stuarta Hughesa. Na pierwszy rzut oka nie ma w niej nic nadzwyczajnego. Warto jednak przyjrzeć się szyjce, w której znajdują się trzy diamenty o masie 13,5 karatów oraz istny gigant, wręcz unikat, 18,5 karatowy diament. Górna część butelki jest więc warta 44 000 000 dolarów...A co z jej wnętrzem? Smak likieru został wzbogacony cytrusowymi olejkami. Poza tym dziwnych czy ekskluzywnych składników nie ma co się doszukiwać.

Jak widzimy powyżej, w większości przypadków płacimy nie za sam trunek, lecz za jego opakowanie. Butelki wysadzane diamentami, cyrkoniami czy złotem, to norma. Ale czy normą jest również to, że za butelkę wódki płacimy ponad 40 milionów dolarów?
Zapnijcie pasy bo Karolczuk idzie w poślizg
Zapnijcie pasy bo Karolczuk idzie w poślizg 25.03.2021, 23:31
Ekipa Karolczuka robi z Augustowa Czarnolas
Prokurator musi to obejrzeć
Prokurator musi to obejrzeć 25.03.2021, 23:23
Przetarg na przedszkole kosztował podatnika że dwa miliony. Kleczkowski ma rację, że to niekompetencja lub korupcja.
Wstyd jak cholera
Wstyd jak cholera 25.03.2021, 23:07
Ekipa Dobkowskiego dała dzisiaj popis. Nie ma co.
Stracone 150 milionów
Stracone 150 milionów 25.03.2021, 22:06
Z tego co zrozumiałem to burmistrz przewalił około 90 mln złotych na inwestycje. Przedtem było przewalone 60 milionów, to razem w kilka miesięcy daje 150 milionów. Dziękujemy Panie Karolczuku. Super wynik.
bleee
bleee 26.03.2021, 12:23
Ale nie przeczytasz o tym na fb Pinokia. Tam tylko piasek na rozkopanych ulicach, samozachwyt i inwektywy wobec oponentów.
Prawdomówna
Prawdomówna 27.03.2021, 19:19
Szczerość to drogi dar nie oczekujj jej od tanich ludzi .
Ma gest
Ma gest 25.03.2021, 23:09
Mirek zapracował na każdą złotówkę jaka mu płacimy. I jeszcze sobie zrobił weekend w Karpaczu za 20 tysięcy na nasz koszt.
wefwef
wefwef 25.03.2021, 20:03
Przepisy są jasne, a radni apelują? Nie rózbcie z nas idiotów. Skoro przepisy są jasne to jest inny tryb. Zrezygnujcie wszyscy, bo tego cyrku nie da się oglądać.
Brać się w garść
Brać się w garść 24.03.2021, 22:08
Apel do opozycji. Skończcie wreszcie z imposybilizmem i ciamajdanem. Macie gościa podanego na widelcu, wystarczy go skonsumować. Róbcie co do was należy i nie spieprzcie tego. Za miesiąc facet powinien być już poza radą. Niech się później odwołuje i do samego Papieża Franciszka, do końca kadencji nie zdąży, a po wyborach o nim zapomnimy. Wiemy, że za niego wejdzie kolejny/a "proszę zaznaczyć za", ale to nic, sukces wizerunkowy będzie spektakularny. Jeżeli tego nie wykorzystacie, już do końca będą z was robić głupków takie 6 złotych i szapapaże, pokazując i pouczając jak się rzondzi.
Pozdrawiam
res
res 25.03.2021, 16:55
praca opozycji polega na tym że wytka błędy ,ujawnia nieprawidłowości ,zgłasza swoje uchwały i tym podobnie opozycja nie ma możliwości przeforsowania własnych decyzji bo nie ma większości w radzie a opowiadanie na dzisiaj o możliwościach opozycji w odwołania dzisiejszych władz świadczy o nieznajomości rzeczy,
nieprawda
nieprawda 25.03.2021, 17:50
Mylisz się, w tym konkretnym przypadku, jeżeli naruszane są przepisy, nie potrzeba żadnej większości.
rad
rad 25.03.2021, 22:08
trzeba to rada wygasza mandat radnego jezeli tego nie zrobi todopiero Wojewoda moze wygasic ale tamie rozstrzygnięcie moze byc zaskarżone do WSA a póżniej do Naczelnego sądu administracyjnego praktycznie koniec kadencji ostateczny wyrok
mareczek
mareczek 25.03.2021, 09:31
Słuszna uwaga. Zastanawiam się czy obecna opozycja potrafi chociaż jedną sprawę skutecznie doprowadzić do końca?
były_PO
były_PO 25.03.2021, 11:19
obecna opozycja potrafi tylko "gadać".. to same nieroby tzn. szefy, którzy potrafią wydawać tylko polecenia i zawsze mieli ludzi do pracy pod "sobą".. a jak przyjdzie pracować samemu to się robi problem, bo okazuje się że nic nie potrafią, łącznie z napisaniem czegokolwiek w komputerze...
Ja
Ja 24.03.2021, 18:55
Ta gazeta nie nic innego do pisania tylko o rodzinie Dobkowskich. Gosc dorobil sie milionow i kogos boli ***?
I co mi zrobicie głupki
I co mi zrobicie głupki 24.03.2021, 18:35
Ten Pan jak nikt inny szkodzi dla Augustowa. Niestety ma 10 kibiców, których jakoś kupuje. I rządzi.
Nie_głupek
Nie_głupek 25.03.2021, 11:34
i 10.000 zwolenników realnie patrzących na to co się dzieje...
Kosmiczne poparcie
Kosmiczne poparcie 25.03.2021, 23:05
10.000 głosów to mieli Karolczuk i Walulik razem, po 5000 każdy. W drugiej turze. Jeśli Dobo ma 10.000 zwolenników to dlaczego nie startował na burmistrza i dlaczego w wyborach dostał 80 głosów?
Patrzę i nie wierzę
Patrzę i nie wierzę 24.03.2021, 17:30
Czy wygląd może czasem idealnie oddawać wnętrze człowieka?
😜🤪😂
😜🤪😂 24.03.2021, 20:21
W tym przypadki... Tak
Precz!
Precz! 24.03.2021, 17:28
Balcerowicz musi odejść,Grodzki musi odejść i Dobkowski musi odejść.
Żuk_leśny
Żuk_leśny 24.03.2021, 16:56
a ja myślę że nie dorastacie mu do pięt....
Lol
Lol 24.03.2021, 16:20
Po co gadać, złożyć wniosek do Wojewody o wygaśnięcie mandatu , a nie tylko gadać i gdybać ,sam nie zrezygnuje ,trzeba zastosować przepisy prawa i tyle

Pozostałe