Rządząca jedenastka czyli augustowska rada niemocy

  • 15.10.2020, 12:31
  • Beata Perzanowska
Rządząca jedenastka czyli augustowska rada niemocy
Wiele osób na pewno zastanawia się, dlaczego jedno miasto rozwija się w szybkim tempie, co widać przez liczne inwestycje służące mieszkańcom, a inne stoi w miejscu lub nawet cofa się w rozwoju. Oczywiście większość słusznie odpowie, że decydujący wpływ na ten fakt mają władze miasta. To władze miasta decydują o strategii jego rozwoju i podejmowanych inwestycjach. Mieszkańcy mają niewielki bezpośredni wpływ np. poprzez budżet obywatelski, choć w niektórych samorządach nawet ten wpływ mieszkańców jest ograniczany.

Felieton 

Co oznaczają „władze miasta”? Kto podejmuje decyzje? Kto realnie rządzi miastem? Ustawodawca bardzo sensownie i precyzyjnie to ustalił. Władzą uchwałodawczą jest Rada Gminy która podejmuje decyzje, natomiast władzą wykonawczą jest Burmistrz, który wykonuje postanowienia Rady. Widać, że kluczowa jest Rada Gminy, która głosami radnych decyduje o bardzo wielu sprawach w mieście.

Rada Gminy – cóż to właściwie jest za twór i czemu ma służyć? Aby odpowiedzieć na to pytanie należy w pierwszym rzędzie sięgnąć do ustawy o samorządzie gminnym. Otóż według definicji ustawowej rada gminy (w gminach miejskich takich jak Augustów, zwana jest Radą Miasta) jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. W Polsce do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Do zakresu działania rady gminy należy zatem rozstrzyganie we wszystkich sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżonych ustawami na rzecz innych podmiotów.

Tyle sucha definicja ustawowa, spróbujmy zatem przełożyć to na bardziej przyjazny i zrozumiały język. Jak widać z definicji, Rada miasta ma dwie główne funkcję: stanowiącą i kontrolną.

Zajmijmy się pierwszą z nich. Funkcja stanowiąca Rady realizowana jest poprzez przyjmowanie przez nią uchwał w sprawach wymienionych w ustawie jako wyłączne właściwości rady oraz we wszystkich innych sprawach istotnych dla lokalnej społeczności (o ile nie jest ustawowo zastrzeżone dla innych podmiotów). Maksymalnie upraszczając - Rada Miasta jest ciałem, które wyznacza kierunki rozwoju, wskazuje drogę którą miasto ma podążać, decyduje o tym, które zadania są dla miasta priorytetowe. Radni powinni chcieć (i móc) realizować funkcję stanowiącą poprzez przedkładanie pod dyskusję Rady i jej komisji projektów uchwał i poddawanie ich pod głosowanie podczas sesji Rady Miasta. Decyzje Rady w formie podjętych uchwał Burmistrz jako organ wykonawczy gminy obowiązany jest realizować.

Tyle teoria – jak zatem proszę Państwa wygląda realizacja funkcji stanowiącej w Radzie Miasta Augustowa? Otóż po prawie dwóch latach pełnienia funkcji radnej, muszę z przykrością stwierdzić, że funkcja ta nie jest realizowana wcale – Rada Miasta Augustowa jest organem stanowiącym tylko formalnie. Przyczyn takiej sytuacji jest zapewne wiele – pierwszym i podstawowym jest to, że Radę sprowadzono wyłącznie do roli organu, który ma się spotkać raz na jakiś czas i usłużnie przegłosować projekty uchwał przygotowane przez Burmistrza (czyli organ wykonawczy), koniecznie w takiej formie, w jakiej zostały przedłożone. Przyjęcie jakichkolwiek poprawek do tych uchwał jest w praktyce niemożliwe, są one z góry odrzucane przez tzw. większość rządzącą w liczbie 11 radnych, zapewne po to, aby zademonstrować jedność, wyższość i pełnię kontroli. Radnych, którzy śmieli zgłosić poprawki traktuje się jako wichrzycieli, którzy „wilczym prawem wsadzają kij w szprychy”. Każdy radny może zabrać głos w dyskusji, ale jego wypowiedź nie może trwać dłużej niż 2 minuty (lub 5 minut w określonych przypadkach), co jest liczone przez przewodniczącą rady z aptekarską dokładnością. Po przekroczeniu limitu mikrofon wyłączany jest bezceremonialnie. Wszystkich radnych w Augustowie jest 21, ale 10 spoza tzw. koalicji mogłoby w zasadzie nie uczestniczyć w sesjach, bo ich wypowiedzi nie tylko nie są brane pod uwagę, ale wręcz wyśmiewane i jawnie kontestowane przez grupę mających większość. Głosami 11 radnych koalicji rządzącej zostały podjęte decyzje dotyczące podwyżek opłat za śmieci, budowy bloków komunalnych w Silikatach, przesunięcia realizacji budżetu obywatelskiego na przyszły rok, podwyżek opłat w żłobku, utworzenia zespołów szkolno-przedszkolnych oraz wiele innych kontrowersyjnych rozwiązań przedłożonych przez Burmistrza. Doskonałym i wręcz jaskrawym przykładem jawnego lekceważenia Rady (a tym samym przede wszystkim mieszkańców!!) jest projekt dotyczący wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z września 2020 opiewający na kwotę ponad 50 milionów złotych, przedłożony przez Burmistrza radnym niecałe 24 godziny przed sesją, celowo z pominięciem możliwości dyskutowania go podczas posiedzeń powołanych do tego komisji. Oczywiście usłużnie przegłosowany przez rządzącą jedenastkę. Opinie, przemyślenia i pomysły dziesięciorga radnych opozycji reprezentujących co najmniej kilka tysięcy mieszkańców – wyrzucone do kosza bez zbędnej zwłoki.

Z inicjatywą uchwałodawczą (czyli projektem uchwały) zgodnie ze statutem miasta mogą występować kluby radnych lub grupa dowolnych 5 radnych. Problem w tym, że w Augustowie inicjatywa uchwałodawcza rady praktycznie nie istnieje – nie przypominam sobie przez 2 lata funkcjonowania w radzie ani jednego projektu uchwały (być może były jakieś dotyczące upamiętnienia wydarzeń historycznych) przedstawionego przez radnych, który zostałby skutecznie wprowadzony do porządku obrad i dalej procedowany. Propozycje, które się pojawiły ze strony tzw. opozycji, były natychmiast skutecznie pacyfikowane przez rządzącą jedenastkę radnych. Nie potrafię sobie natomiast przypomnieć żadnego(!!!) przykładu uchwały istotnej merytorycznie, zgłoszonego przez radnych koalicji rządzącej.

Radni opozycji nie mają żadnego wpływu na budżet miasta – jako przykład absolutnego kuriozum można podać efekt prac prowadzonych pod koniec ubiegłego roku nad budżetem na rok 2020 – w trzydziestotysięcznym mieście pojawiła się tylko 1 (słownie jedna!!!) poprawka do budżetu (mojego zresztą autorstwa), która została natychmiast odrzucona.

Kolejnym niemałym pewnie na skalę całego kraju kuriozum jest większościowe obsadzenie swoimi ludźmi wszystkich komisji Rady Miasta przez rządząca większość – świadczy to tylko o tym, że rządzący nie tylko nie są otwarci na jakiekolwiek propozycje zmian, oni nie życzą sobie nawet słyszeć żadnych negatywnych opinii na temat swoich propozycji.

Podporządkowanie Rady Burmistrzowi jest absolutne i o ile rozumiem, że polityka jest sztuką poszukiwania większości w celu realizacji swoich planów, uważam że w Augustowie przybrało to formę mało subtelną. Dużą, niestety negatywną rolę odgrywa tu postać Przewodniczącej Rady, która do tego stopnia weszła w symbiozę z rządzącymi, że pełniąc rolę adwokata Burmistrza zapomniała zupełnie, że jest przede wszystkim przedstawicielem Rady Miasta, że do jej elementarnych zadań należy integrowanie radnych i stanie na straży tego, żeby Rada realizowała funkcje, do których została powołana.

Za wielki błąd uważam brak organizacji profesjonalnego szkolenia dla radnych – wielu spośród nich pełni swą funkcję po raz pierwszy i naturalnym jest, że nie każdy od razu odnajdzie się w tej sytuacji i poczuje jak ryba w wodzie. Być może dlatego jesteśmy później zmuszeni do wysłuchiwania żenujących oracji niektórych radnych, którzy wyrażają swe szczęście i wręcz dziękują Burmistrzowi, że był łaskaw przedłożyć tak wspaniałe projekty uchwał, które oni mogą poprzeć, bezrefleksyjnie sprowadzając się do roli bezwolnego naciskacza odpowiedniego guziczka w czasie głosowania. Prowadzi mnie to do wniosku (bez żadnych personalnych złośliwości), że niestety niektórzy radni nie do końca rozumieją po co właściwie są w tym miejscu, a solidna dawka profesjonalnej wiedzy bardzo by im pomogła, z korzyścią zresztą dla nas wszystkich.

Docieramy do drugiej istotnej funkcji Rady – funkcji kontrolnej. Tutaj sytuacja jest prosta – ustawa mówi wprost: Rada Gminy kontroluje działalność wójta (burmistrza), gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powołuje komisję rewizyjną.

Proste, jasne i klarowne w warstwie teorii. Praktyka – mamy w Augustowie powołaną Komisję Rewizyjną Rady Miasta – i to by było na tyle. Komisja nie działa, nie sposób odnaleźć jakiegokolwiek planu kontroli, które komisja chciałaby realizować – plany takowe w innych samorządach są dostępne. Nie przypominam sobie aby w trakcie trwania obecnej kadencji Rady przeprowadzona została jakakolwiek kontrola działalności burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy. Być może czegoś nie wiem a wiedza ta jest gdzieś ukryta, jeżeli tak – jest to poważna nieprawidłowość. Wiem, że podjęto jakieś działania dotyczące kontroli kosztów budowy Bazy Sportów Wodnych – wydaje się, że działania utknęły w fazie organizacyjnej i sporu kompetencyjnego pomiędzy członkami komisji. Wielkim fiaskiem zakończyła się „kontrola” dotycząca rzekomej przemocy w Szkole Podstawowej nr 3, ponieważ nawet się nie rozpoczęła (ale to już temat na inne rozważania). Zaiste – to bardzo komfortowa sytuacja dla Burmistrza i rządzących – mieć Komisję Rewizyjną, która niczego nie kontroluje. Tylko po co nam taka fasada?

Podsumowując – dlaczego piszę o radzie niemocy? Otóż na podstawie moich dwuletnich doświadczeń uważam, że augustowska Rada Miejska została, w ramach maksymalizacji władzy aktualnie rządzącej ekipy (a także za przyzwoleniem i wsparciem jedenastki radnych tzw. koalicji rządzącej), zupełnie wydrążona z istoty funkcjonowania, jest instytucją jedynie fasadową i nie realizuje funkcji określonych w ustawie o samorządzie gminnym, czyli roli organu stanowiącego i kontrolnego. Ani nic samodzielnie nie stanowi, ani nic nie kontroluje, została zdominowana przez Burmistrza i sprowadzona do roli trochę śmiesznej grupki ludzi, którzy skaczą sobie do oczu przed kamerą i zajmują się głównie sobą nawzajem, a od czasu do czasu mają tylko przegłosować podsunięte im rozwiązania. Nie winię za tę sytuację wyłącznie Burmistrza, dużo tu zależy od postawy samych radnych koalicyjnej jedenastki, spośród których część zdaje się nie rozumieć istoty funkcji, do której zostali wybrani w końcu przez ludzi, a część zdaje się działać celowo, w ten specyficzny sposób realizując swoją wizję „rządzenia miastem”. Nie piszę tego wszystkiego, by wyrażać jakieś swoje personalne żale. Jestem po prostu głęboko rozczarowana tym, że z samorządnością ma to wszystko niewiele wspólnego. Trafiłam do samorządu 2 lata temu z otwartą głową i chęcią działania zgodnie z własnym sumieniem i dla dobra lokalnej społeczności, nie kierując się żadnymi podziałami partyjnymi czy koalicyjnymi. Oczekiwania niestety mocno rozminęły się z rzeczywistością, stąd moje rozczarowanie, nie tracę natomiast nadziei na to, że w augustowskim samorządzie może zapanować normalność. Czego Państwu i sobie życzę. „Nie można zmienić całego świata, ale można zmienić swój świat. I to jest właśnie początek wszelkich zmian!”.

Aleksandra Sigillewska

Beata Perzanowska

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (52)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu dziennikpowiatowy.pl.z siedzibą w Augustowie, ul. Młyńska 34 jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
Wake up
Wake up 18.10.2020, 20:17
Jak uczciwy radny zarabia 5000 brutto to źle, jak Filip na boku zarabia 50 tys. rocznie to dobrze, jak na gazetę Dobkowskiego miasto płaci 30000 to super. Obudźcie się.
Bez moralizowania
Bez moralizowania 18.10.2020, 12:49
Nie sposób nie zgodzić się z Panią Aleksandrą w kwestii zapisów ustawy o samorządzie, można jednak odnieść wrażenie, że to, co dla Pani Radnej jest odkryciem, dla innych tym odkryciem nie jest. Rzecz jasna, nie wystarczą słuszne wskazania ustaw i innych norm. Wszystko to jest weryfikowane przez indywidualne, często motywowane egoizmem lub kompleksem, decyzje poszczególnych osób. Ale czy my sami jesteśmy od tego wolni? Niech każdy spojrzy na siebie.
A Pani Aleksandra, skoro sama chce o tym publicznie dyskutować, powinna wytłumaczyć, dlaczego pół roku temu wstrzymała się podczas głosowania nad odwołaniem Pani Dobrowolskiej, co tak de facto było głosem bardzo korzystnym dla Pani Alicji, lub dlaczego tak aktywnie uczestniczyła w strajku nauczycieli, którego powodem były niskie zarobki, a tymczasem, jak wynika z opublikowanego oświadczenia majątkowego, zarobki Pani Sigillewskiej w 2019 roku to 6400 miesięcznie + jeszcze jakiś dodatek, też pewno ze szkoły.
znalazł się mądrala
znalazł się mądrala 18.10.2020, 20:53
A co ty misiaku, uważasz że nauczyciele dobrze zarabiają? Wiesz ile zarabia nauczyciel stażysta? 2949 zł brutto. Wiesz ile wynosi płaca minimalna? 2600 PLN w 2020 i 2800 PLN w 2021. Skąd młodzi mają się brać w tym zawodzie? I przestań wypominać komuś jego uczciwie, ciężką pracą zarobione pieniądze. Pani Ola swoją postawą i solidarnością ze środowiskiem podczas strajku pokazała, że ma charakter i jaja o niebo większe niż lokalni partyjniacy, którzy umieją tylko jałowo jazgotać pod publikę, a w gruncie rzeczy boją się własnego cienia, a w szczególności partyjnego zwierzchnictwa.
rodzic
rodzic 19.10.2020, 12:11
żeby zarabiać to trzeba też nauczyć... takiego olewactwa to za moich czasów nie było... nauczyciele też byli lepiej przygotowani do zawodu no i wykształceni... a dziecko teraz to uczy się na korepetycjach - 50-70 zł za godzinę.. u studentów, którzy potrafią nauczyć...
waldemar
waldemar 19.10.2020, 09:21
Rozumiem, że pensja powyżej 6tys. to mało. pewno i 20tys zł dla niektórych to mało. Pewno wg. Ciebie nauczyciel, który przyjdzie do pracy powinien od razu co najmniej dychę zarabiać. Nie dawno na sesjach toczyła się dyskusja czy płacić nauczycielkom, które siedzą w klasach pod nieobecność dzieci nie wykonując żadnych czynności. Wtedy nauczycielki porównywały siebie do sprzedawczyń mówiąc, że im należy się gaża. Żenada..
ja sam jak palec
ja sam jak palec 18.10.2020, 19:48
Marcin to ty?
Już ty się lepiej nie odzywaj, bo gorycz czuć z tego komentarza. Narozrabiałeś i możesz mieć pretensje tylko do siebie za to co cię spotkało. Nasze Miasto podziękowało ci jak również twoi radni. I w sumie po części mieli rację. Czy byłeś lepszy od Dobrowolskiej jako przewodniczący? może trochę ale nie dużo. Sam za stołem.
kolejna kontrola?
kolejna kontrola? 18.10.2020, 18:39
A może Oneta zrobi kontrolę oświadczeń majątkowych?
brawissimo
brawissimo 18.10.2020, 21:42
Filippo może ją skutecznie przekonać że nie ma dokumentacji.
Wielkooki wrócił
Wielkooki wrócił 18.10.2020, 18:30
Brawo Flipek....ty lubisz długie wypowiedzi a także wiesz najlepiej co inni maja na myśli, no i znasz się dobrze na wszystkim także na szkolnictwie co widać po utworzeniu zespołów szkolno-przedszkolnych.,
64 tysiące słabo się coś maja do 50 tysięcy za szkolenia oraz 110 tysięcy zarobionych w UM.
Czy mieszkańcy dobrze wydali te 110 tysięcy? Ja uważam że warto drugie 110 tys dołożyć żeby na tym stanowisku był ktoś inny.
Ryży
Ryży 21.10.2020, 20:00
Odpowiednie organy powinny zająć się tematem szkoleń
to pewne
to pewne 22.10.2020, 11:46
Oneta się zajmie w przyszłej kadencji?
Lol
Lol 22.10.2020, 13:28
Już nigdy nie wróci bo nikt jej nie wybierze ,wstyd !
Wyłupiadtooki
Wyłupiadtooki 18.10.2020, 21:10
Pojawia się i znika i znika..... Jak śpiewał Bajm
Autorefleksja Pani O
Autorefleksja Pani O 18.10.2020, 20:25
Filip, czy aby na pewno? Czy nasz demiurg byłby w stanie przyznać się do wykorzystywania postaw egoistycznych i kompleksów swoich akolitów? Czy wypominałby nie tak dawne wsparcie dla Pani Przewodniczącej?
Może Pani Ola po prostu spokojnie odniesie się do tego i innych poruszonych kwestii, bo bez samooceny napomnienia są tylko moralizowaniem, nie zależnie czy wypowiada to ona sama, czy Pan Filip.
Flap
Flap 18.10.2020, 16:39
Filip wrócił. Stary dobry Filip
zastanówcie się
zastanówcie się 17.10.2020, 12:26
Kto chce zobaczyć jak wyglądają sesje w innych miastach to podaję link:
https://esesja.tv/2

u nas to jeszcze ze 2 lata będą zdalne sesje i komisje, bo to wygodne dla niektórych
doradzam bojkot tych żałosnych nasiadówek
w to im graj
w to im graj 17.10.2020, 12:18
A komisji społeczno-oświatowej już prawie 3 miesiące nie ma i co im zrobicie? W d......... mają mieszkańców.
Harasim zapytał to dostał odpowiedź:
https://bip.um.augustow.pl/rad…
Lojalnosc
Lojalnosc 17.10.2020, 11:38
A kto szanuje ludzi przechodzacych na strone przeciwnika zapewniam ze i przeciwnik ich nie szanuje Pan zc burmistrza co jak co ale na strone przeciwnika jeszcze nie przeszedl ot gra sobie ludzmi slabymi
miernoctwo górą
miernoctwo górą 16.10.2020, 20:01
Jak to jest, że miernoty rządzą? Mówię także o innych miastach a nawet władzach państwowych. Głupi dyrektor, minister, przewodniczący, radny.....dlaczego?
Czy tacy są najlepsi dla tych którzy są wyżej? Rozglądając się dookoła, w najbliższym otoczeniu widać że takie osoby nie mają wiedzy ani umiejętności, ośmieszają się, rządzą tymi mądrzejszymi od siebie, którzy milczą bojąc się coś powiedzieć.
Szkoła średnia za chwilę zniknie z Augustowa, szkoła z dużymi tradycjami z potencjałem z uczniami, którzy dobrze o niej mówią....co zrobiono żeby się nie zwijała od kilku lat? Jest na równi pochyłej.
Rodzice, uczniowie, nauczyciele, radni, nikt nie protestuje, nikt nie pyta. Zniknie po cichu po siedemdziesięciu kilku latach.
Tak wielu ludzi w naszym państwie bierze pieniądza za nic nie robienie....może mi ktoś odpowie dlaczego?

Samson
Samson 17.10.2020, 08:53
bierność społeczeństwa
LV
LV 16.10.2020, 23:23
Szkoła zniknie, bo mało kto chce się w niej uczyć. Ot, tajemnica.
Banalne
Banalne 17.10.2020, 08:18
Tak najłatwiej powiedzieć. I sprawa z głowy.
rodzic
rodzic 19.10.2020, 09:03
Powody są dwa, dramatyczny spadek liczby dzieci, problem bardzo złożony i sposób zarządzania placówką przez dyrektora. Ważną pozycję mają też nauczyciele, którym wiecznie wszystko się należy o wysokim ego, którzy wiecznie mało zarabiają. Dlatego są lepsze i gorsze szkoły, szkoły do których chętnie zapisują się dzieci i młodzież i takie, które omijane są szerokim łukiem. Dobrym przykładem była przed laty Trójka i Jedynka.
realista
realista 17.10.2020, 12:04
Nie narodziliście dzieci w odpowiednim czasie i do kogo pretensje? Uczniów jest za mało, aby mogły funkcjonować 4 szkoły średnie. Któraś musi zostać zamknięta. I będzie to ta, do której nie ma chętnych. Może oferta jest nieatrakcyjna. Może słabe wyniki matur. Może za mało zrobiono, aby przyciągnąć młodzież. Winy zawsze trzeba najpierw szukać w sobie, potem w innych.
Jarek
Jarek 16.10.2020, 23:07
Nie wiem o której piszesz, ale któraś musi zniknąć, bo jest niż demograficzny, nie ma kogo uczyć. Zostaną pewnie te szkoły, kóre uczniowie chętniej wybierają. Twarde prawo rynku.
Czytelnik DP
Czytelnik DP 16.10.2020, 12:06
Super. Pani język , kultura osobista pozostanie tylko w strefie marzeń pań radnych będących w tzw większości. Brawo również dla Pani Piaseckiej.
Fajny pomysł z tymi wypowiedziami na PP skoro w radzie panuje komunizm to tu można wyrazić swoją opinię .
Mao
Mao 16.10.2020, 14:58
Rzeczywiście posiedzenia rady przypominają zjazd partii w Korei północnej tylko brakuje braw na stojąco dla ukochanego przywódcy .
Tekst Pani Olu znakomity . Jestem ciekaw ilu radnych zapoznało się z ustawą o samorządzie ?
Flądra
Flądra 17.10.2020, 00:05
Nic nie brakuje. Przywódca jest na żywo.
bimbo
bimbo 16.10.2020, 17:25
Ależ były już podziękowania nieomal na klęczkach i laurki dla burmistrza ze strony niektórych radnych. Brak już tylko portretów przywódców nad głowami przewodniczących :))
Makabra
Makabra 16.10.2020, 00:01
I co?
I nic.
Zagrzęźli my w błocie i ani we wte ani we wte.
Jądro tego co się teraz dzieje jest na Wojska Polskiego stacja Iness i nic tego nie zmieni przez następne 2 lata.
Głupie my mieszkańcy oj głupie........
Oby ostatni raz.
Pomyślcie o dzieciach i wnukach. Asfalt to nie wszystko!
Merlin
Merlin 16.10.2020, 11:27
Centrum decyzyjne ..
Wyborca
Wyborca 15.10.2020, 23:46
Ukłony niskie mojej Pani Radnej. Bardzo niskie.
pulp fiction
pulp fiction 15.10.2020, 22:16
Jak to wszystko czytam, bardzo mi się nie wiedzieć czemu przypomina słynny i kultowy monolog Julesa ze starego, ale wciąż bardzo jarego filmu Pulp Fiction: "Ścieżka sprawiedliwych wiedzie przez nieprawości samolubnych i tyranię złych ludzi. Błogosławiony ten, co w imię miłosierdzia i dobrej woli prowadzi słabych przez dolinę ciemności, bo on jest stróżem brata swego i znalazcą zagubionych dziatek. I dokonam srogiej pomsty w zapalczywym gniewie, na tych, którzy chcą zatruć i zniszczyć moich braci; i poznasz, że ja jestem Pan, gdy wywrę na tobie swoją zemstę".
Kto tu jest sprawiedliwym a kto tyranem - oceńcie sami.
my
my 15.10.2020, 22:10
Pani Olu. Świetnie to Pani (duże P) wyłuszczyła i podsumowała. Ale to wersja oficjalna, wynikająca z prawa. A przecież jest jeszcze tkanka podskórna i decyzje zapadają nie tylko w gabinetach. Tego Pani napisać nie mogła, lecz mieszkańcy już to wiedzą.
Nie sloik a Augustowiak
Nie sloik a Augustowiak 15.10.2020, 20:51
Sama sobie jest Pani winna po co odwolywala Pani Kleczkowskiego a to jest juz nielojalnosc i glosowala za PaniaDobrowolska teraz to larum sorry
matematyka
matematyka 16.10.2020, 16:07
11 głosów z 21 decyduje, więcej nie potrzeba. To tak dla przypomnienia.
nie tylko matematyka
nie tylko matematyka 16.10.2020, 19:06
Tak się składa, że Pani Ola przez długi czas była ta dwunastą popierającą Mirka, Filipa, Tomka i Alę i całą tą butę. Popierała nawet wtedy, kiedy wszyscy dowiedzieli się to klub cyników mających za nic przyzwoitość.
nie
nie 16.10.2020, 20:22
A ty to kto, że piszesz z taka pewnością? Już w grudniu 2019 mówiła o budżecie rezygnacji więc chyba krótko popierała. Bo kadencja rady trwa od końca listopada 2018. Szybko chyba zobaczyła co to za ludzie.
nie tylko matematyka
nie tylko matematyka 16.10.2020, 23:26
A nie tak dawno Pani Ola podczas głosowania nad słusznie argumentowanym wnioskiem o odwołanie Przewodniczącej Dobrowolskiej, w akcie odwagi to nawet od głosu się wstrzymała. Chyba tylko po, by pokazać jak jest niezależna i daleka od wojenek. Teraz chyba jej się zmieniło, bo prowadzący wojenki i manipulacje i ją zaczęli atakować.
małpoludy
małpoludy 15.10.2020, 20:46
Ja bym powiedział nawet, że to rada wstydu, obciachu i żenady. "Ewelement", jak mawia jej przewodnicząca, na skalę co najmniej ogólnopolską. Stado pawianów posadzone za stołem potrafiłoby się lepiej i godniej zachować niż większość tych radnych z przypadku. A z pewnością przyzwoiciej.
Krysia
Krysia 15.10.2020, 19:58
Brawo pani Olu
Drftg
Drftg 16.10.2020, 14:58
Brawo ? A czy ta pani przypadkiem nie przyłożyła ręki do tego co się teraz wyprawia w mieście ?
Czy nie odwoływała swojego szefa ? Czy nie powoływała przewodniczącej Alicji Dobrowolskiej?
Co się stało ,że postanowiła pani krytykować teraz władzę? A może ta władza nie poszła na wszystkie pani żądania? Kleczkowski był zły . Karolczuk też zły? Może pani po prostu nie umie grać zespołowo?Wypisywać co by kto nie zrobił jest bardzo łatwo gorzej ze wskazaniem źródeł finansowania , o utrzymaniu tego wszystkiego nie wspomnę.
gola brak
gola brak 16.10.2020, 20:11
No tak obecnie widzimy świetną grę zespołową. Wszystkie komisje tak świetnie pracują - uzdrowiskowa chyba 2 razy w tym roku się zebrała. Skargi wszystkie odrzucono bez ceregieli, na komisji rozwoju o rozwoju się nie mówi........drużyna portfela
lolka
lolka 16.10.2020, 17:28
Nawet jeśli tak było, to zmądrzała. Na to nigdy nie jest za późno. I tego samego można by oczekiwać od innych banitów. Odnieś się merytorycznie do tego, co napisane, a nie wypominki robisz, z których postępu nie będzie.
GG
GG 16.10.2020, 19:10
Zgadzam się, Lepiej na czas zmądrzeć niż bezrefleksyjnie tkwić w głupocie. Brawo, Pani Olu!
Radny
Radny 16.10.2020, 16:16
Filip czy Magda? Nie mogę zgadnąć
Rodzeństwo
Rodzeństwo 16.10.2020, 17:40
Rudolf czerwononosy
Czytelnicy
Czytelnicy 15.10.2020, 19:47
Pozdrawiamy serdecznie
najlepiej się  zamknąć
najlepiej się zamknąć 15.10.2020, 19:14
A urząd miasta już się zamknął? Ciekawe jak w chwili obecnej wydział edukacji i sportu funkcjonuje razem z przedszkolakami?
Wszystko dla dobra dzieci
Wszystko dla dobra dzieci 18.10.2020, 10:24
Jak Pani Dyrektor P6 ścianę wybudowała na Ogrodowej żeby sale zrobić nowa dzieciom to pewna radna mało kociokwiku nie dostała. Dzisiaj przedszkole w urzędzie edukacji wszystko ok i sanepidowi pasuje
Perfect
Perfect 15.10.2020, 13:28
Świetny tekst
brawo
brawo 15.10.2020, 13:09
Fantastyczna analiza i w sedno trafione konkluzje. Pięknie napisane, sam bym lepiej tego w słowa nie ubrał.
Takich ludzi nam trzeba w samorządzie!. Jest Pani jak lśniąca gwiazda na tle tych troglodytów, cwaniaków i krętaczy. Życzę najlepszego.

Pozostałe