Dyrektor wbita w ziemię

  • 14.08.2020, 15:00
  • Bartosz Lipiński
Dyrektor wbita w ziemię Przegląd Powiatowy, Dziennik Powiatowy Filip Chodkiewicz, Mirosław Karolczuk, Wiesława Chrulska i Dariusz Szkiłądź
Wiesława Chrulska od pięciu lat pełni funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3. Za swoją pracę otrzymywała wiele wyrazów uznania. Od września nie będzie już kierować placówką, ale z pewnością nie tak wyobrażała sobie pożegnanie. Władze miejskie wydały negatywną ocenę cząstkową odchodzącej dyrektor. Zarzuty zawarte w ocenie chwilami mogą szokować. Oponenci burmistrza twierdzą, że to odwet na nielubianym dyrektorze.

Bartosz Lipiński

W ostatnich miesiącach w augustowskiej oświacie doszło do kilku sytuacji, które trudno określić inaczej niż mianem kontrowersyjnych. Mimo sprzeciwu dyrektorów i większości rad pedagogicznych w Augustowie powstaną dwa zespoły szkolno-przedszkolne, w których skład wejdą Szkoła Podstawowa nr 6 i Przedszkole nr 3, a także Szkoła Podstawowa nr 3 oraz Przedszkole nr 6. Łączenie wybranych placówek wzbudziło mnóstwo emocji i skrajnych komentarzy. Niektóre z nich sugerowały m.in., że ukrytym celem zmian była chęć wymiany nielubianych dyrektorów. W międzyczasie rezygnację z zajmowanego stanowiska złożyła Katarzyna Bernatowicz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6. Na tym się jednak nie skończyło. Organ prowadzący wystawił niedawno ocenę cząstkową odchodzącej dyrektor popularnej trójki Wiesławie Chrulskiej. Praca dyrektor została oceniona bardzo surowo. W kuluarowych rozmowach usłyszeliśmy, że wystawienie dyrektorowi oceny negatywnej może skutkować np. brakiem możliwości udziału w konkursach, jeśli ponownie chciałby ubiegać się o stanowisko.

Zatrważające zarzuty w ocenie

Ocena cząstkowa dyrektor W. Chrulskiej zawiera szereg druzgocących zarzutów. Ich autor podał liczbę wypadków z udziałem uczniów, które zdarzyły się w szkole w ostatnich latach. Warto zaznaczyć, że w trójce uczy się dziś około tysiąca dzieci. W roku szkolnym 2016/2017 zdarzyło się 16 wypadków, a w kolejnym 22. Natomiast w roku szkolnym 2019/2020 zdarzył się 1 wypadek, choć jak zauważono w dokumencie, szkoła była zamknięta od marca. Godne podkreślenia jest pominięcie w statystykach roku szkolnego 2018/2019, ponieważ jak wynika z naszych informacji, nie doszło wtedy do wypadków. Pod analizą pojawił się też komentarz:

„Z uwagi na wieloletnie zaniedbania dyrektora część pomieszczeń szkolnych nie zapewnia w pełni bezpiecznych i higienicznych warunków dla uczniów np. szatnie na bloku sportowym. Dopiero pod naciskiem organu prowadzącego i części radnych Dyrektor zawnioskowała o środki i realizuje remont ww. szatni. Błędy zarządcze powodują zaniedbania np. w postaci braku części oświetlenia na Orliku przez parę miesięcy” –czytamy w przygotowanym piśmie.

Z oceny dowiadujemy się, że do organu prowadzącego docierają sygnały o zaniepokojeniu wśród części rady pedagogicznej zachowaniem dyrektora w stosunku do niektórych zatrudnionych osób.

„Za pomocą e-dziennika rozsyłano do rady pedagogicznej stanowisko dyrektora, które miało być poddawane opinii podczas jawnego głosowania w trybie obiegowym co wykluczało obiektywizm”.

W piśmie pojawia się zarzut, że dyrektor angażuje dzieci z samorządu uczniowskiego do wyrażania opinii o działaniach związanych z administracją jednostki, niedotyczących procesu dydaktycznego.

„Dodatkowo wykorzystuje się e-dziennik do rozsyłania informacji do rodziców niezwiązanych z przebiegiem nauczania ich dzieci”.

Organ prowadzący poinformował, że rodzice uczniów zgłaszają liczne zastrzeżenia do organizacji nauki w trybie zdalnym.

„Uczniowie dostają zadania do samodzielnego wykonania w domu za pomocą e-dziennika. Pomimo zabezpieczenia przez organ prowadzący w narzędzia do lekcji online w szkole, takie lekcje odbywają się sporadycznie np. 2 h na klasę z wszystkich przedmiotów od 12 marca 2020 r. do dnia dzisiejszego”.

Z dokumentu uzyskujemy informację, że prezydium rady rodziców zgłosiło ogromny problem przemocy fizycznej i psychicznej między uczniami w szkole.

„Świadczy to o niezapewnieniu należytej opieki nad uczniami ze strony dyrektora”.

Niepokoić mają również wyniki ostatnich egzaminów gimnazjalnych. Autor oceny przytacza, że uczniowie uzyskali znacznie niższe wyniki w każdym z obszarów.

„Średnie wyniki z poszczególnych przedmiotów spadły od 2 do nawet 14 procent”.

Ostatnim punktem oceny jest informacja, że jako nauczyciel W. Chrulska realizuje dwie godziny tygodniowo zajęć dydaktycznych na stanowisku nauczyciela wspomagającego.

„Dyrektor przedstawiła harmonogram swojej pracy, z którego wynika, że są dni gdy jest obecna w pracy 2-3 godziny, co bardzo utrudnia pracownikom, uczniom, rodzicom i organowi prowadzącemu kontakt z dyrektorem”.

Pod negatywną oceną cząstkową pracy wystawioną dyrektor Chrulskiej widnieje nazwisko zastępcy burmistrza Filipa Chodkiewicza, z upoważnienia burmistrza Augustowa.

Pracownicy w obronie dyrektora

Dyrektor Wiesława Chrulska aktualnie nie chce komentować całej sprawy. Przyznaje jedynie, że w opinii wystawionej przez burmistrza nie ma ani jednego słowa prawdy o jej pięcioletniej pracy na stanowisku dyrektora. Podobnie jak dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 Katarzyna Bernatowicz, która złożyła rezygnację ze sprawowanej funkcji, Wiesława Chrulska ocenia, że prawda sama się obroni. Odchodząca dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 wyraża wdzięczność, nauczycielom, pracownikom i rodzicom uczniów, a także wszystkim osobom, które w ostatnim czasie licznie skierowały w jej stronę słowa solidarności i wsparcia.

Komentarza do oceny wystawionej przez organ prowadzący odmówił Dariusz Szkiłądź. Były kierownik wydziału edukacji i sportu stwierdził, że „nie komentuje draństwa”. Jego zdaniem jest to ocena, którą samym sobie wystawili burmistrz Mirosław Karolczuk oraz jego zastępca.

Z fatalną oceną wystawioną dyrektor Chrulskiej nie zgadza się większość pracowników szkoły. W piśmie przesłanym m.in. do naszej redakcji osoby zatrudnione w trójce wyrażają oburzenie na ich zdaniem niesprawiedliwą, krzywdzącą, opartą na plotkach i pomówieniach ocenę. Sygnatariusze pisma uważają, że działania organu prowadzącego mają na celu zdyskredytowanie dyrektor w oczach organów nadrzędnych oraz w oczach opinii publicznej, a także uniemożliwienie ustalenia oceny jej pracy na stanowisku dyrektora szkoły. Inni nasi rozmówcy również przypuszczają, że w tej sprawie można byłoby doszukać się drugiego dna.

Czy jest to działanie odwetowe?

Oponenci burmistrza w radzie miejskiej uważają, że mogło dojść do odwetu na dyrektorze. Z czego może wynikać ta opinia? Podczas kampanii wyborczej do samorządu 2018 r. Wiesława Chrulska wraz z grupą innych dyrektorek stanęła w obronie Dariusza Szkiłądzia. Nie zgodziła się ze słowami ówczesnego kandydata na burmistrza Mirosława Karolczuka mówiącego o tym, że augustowską oświatą rządzi strach. W tym samym czasie Chrulska ubiegała się o mandat radnego powiatu z komitetu Porozumienia Samorządowego - Dobry Wybór, którego kandydatem na burmistrza był Wojciech Walulik. Przypomnijmy, że podobne aspiracje miały także inne dyrektorki augustowskich placówek startujące z różnych list m.in. Naszego Miasta. W ostatnich miesiącach dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 bardzo mocno sprzeciwiała się też inicjatywie władz miasta dotyczącej utworzenia w mieście zespołów szkolno-przedszkolnych.

Przewodniczący powiatowych struktur PiS Marcin Kleczkowski uważa, że istnieją przesłanki sugerujące, iż negatywna ocena wystawiona dyrektor Chrulskiej może być formą odwetu na jej osobie ze strony miasta. Jego zdaniem najlepszym tego dowodem jest odwoływanie się do spraw zamierzchłych, czyli do klasycznej metody szukania haków na swych oponentów. Poza tym niektóre argumenty przeciwko dyrektor należy w ocenie radnego kierować do burmistrza.

-Bardzo dziwne przy wystawieniu opinii dyrektor Chrulskiej jest odwoływanie się obecnie do zdarzeń, które miały miejsce cztery lata temu. Jeżeli przywołuje się sytuacje z roku szkolnego 2016/2017, to może to świadczyć o szukaniu haków na nielubianego dyrektora. Skoro w tym okresie miało dojść do niepożądanych czy wręcz bulwersujących incydentów, to dlaczego nie podjęto wcześniej żadnej reakcji? Natomiast dzieje się tak dopiero wtedy, kiedy podnoszona jest kwestia zmian organizacyjnych w szkołach i przedszkolach. Moim zdaniem nie chodzi tu o dobro uczniów, a o usilne szukanie argumentów przeciw dyrektorowi –uważa Kleczkowski.

Szef PiS w Augustowie podaje konkretny przykład mający pokazać, że zarzuty formułowane wobec Wiesławy Chrulskiej powinny mieć innego adresata. Chodzi o remont szatni w szkole.

-Obarczanie dyrektor Chrulskiej winą za brak remontu szatni w bloku sportowym szkoły jest absolutnie nieuzasadnione, ponieważ ta sytuacja jest pokłosiem niedotrzymania obietnic przez burmistrza Mirosława Karolczuka. Doskonale pamiętamy jak przed ponad rokiem burmistrz w obecności dyrektora, mieszkańców i radnych domagających się przeprowadzenia remontu szatni deklarował, że prace tylko w tym zakresie nie zaspokoją wszystkich potrzeb, a za rok w trójce dojdzie do kompleksowego remontu całego bloku sportowego. Padały kwoty znacząco wyższe niż pierwotnie zakładano. Zgodnie z tymi słowami dzisiaj w szkole blok sportowy powinien być już po generalnej modernizacji, a jednak nie jest. Aktualnie wszystkie zarzuty o złym utrzymaniu struktury na zapleczu sportowym budynku należy skierować do burmistrza. Myślę, że warto byłoby przypomnieć solenne obietnice władz miasta w tym zakresie. Nie jest winą dyrektora to, że burmistrz nie wywiązał się z obietnic –ocenia lider augustowskiego PiS.

Bełkot zamiast rzetelnej oceny

Leszek Cieślik, przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej w radzie miejskiej uważa, że zarzuty pojawiające się w ocenie cząstkowej dyrektor Chrulskiej to w dużym stopniu bełkot oparty na różnych insynuacjach lub sugestiach. Twierdzi również, że nie jest to rzetelna ocena pracy dyrektora, lecz raczej działanie odwetowe. W opinii L. Cieślika niektóre sformułowania zawarte w ocenie organu prowadzącego są próbą przykrycia swych własnych niekompetencji.

-To rolą organu prowadzącego, czyli w tym przypadku burmistrza jest dbałość o majątek i o organizację funkcjonowania szkoły. Wydatki majątkowe na remonty w szkole znajdują się w budżecie miasta. Na wniosek burmistrza rada miejska podejmuje decyzję, jakie środki trzeba przeznaczyć na wykonanie prac naprawczych, co powinno znaleźć się w ich zakresie. Władze miasta dysponują służbami inwestycyjnymi, które decydują o potrzebie wykonania remontów bądź ich braku. Także służby burmistrza zajmują się prowadzeniem takich inwestycji, gdyż w szkołach nie ma wyspecjalizowanych pracowników, którzy mogliby się tego podjąć i ocenić stan techniczny obiektów. Dziś zrzucanie winy na dyrektora placówki za brak odpowiednich modernizacji, brzmi jak absurd i jest odwróceniem kota ogonem –komentuje radny L. Cieślik.

Leszek Cieślik, jako były wieloletni burmistrz Augustowa wspomina teraz, że pełniąc funkcję organu prowadzącego miał uwagi do pracy dyrektorów. Ale nigdy nie były aż tak druzgocące.

-Oczywiście, że można mieć zastrzeżenia do pracy danego dyrektora. Można go nie powołać na kolejną kadencję, bo przecież temu służą konkursy. Ale ta ocena musi być jednak rzetelna. Pani dyrektor Chrulska przez pięć lat sprawowała funkcję i nie było pod jej adresem uwag, a wręcz otrzymywała pochwały. Nagle, kiedy zmieniła się władza w mieście okazało się, że za swoją pracę otrzymuje ocenę negatywną. Nie trzeba być nawet sympatykiem tej pani, by móc dostrzec, że ta sprawa jest grubymi nićmi szyta. Myślę, że jest to odwet. Zresztą analogiczne działania widać nie tylko w przypadku dyrektorów placówek oświatowych. Kiedyś popularne było takie powiedzenie: „Kto nie z Mieciem, tego zmieciem”. Ta maksyma funkcjonuje dziś w Augustowie. Kiedy sprawowałem urząd burmistrza zdarzało się, że krytycznie oceniałem pracę danego dyrektora, jednak nie miało to nic wspólnego z wbijaniem dyrektorów w ziemię. Odbywałem z taką osobą normalne, ludzkie rozmowy. Jeśli ktoś rzeczywiście zawinił, wtedy sugerowałem, że misja go przerasta. Ale nie było aż tak druzgocących ocen –mówi radny KO.

Dramatyczna ocena Wiesławy Chrulskiej jest tym bardziej niezrozumiała, gdy weźmiemy pod uwagę szereg pozytywnych aspektów z okresu jej kadencji na funkcji dyrektora. W szkole od kilku lat funkcjonuje kuchnia, która przygotowuje tanie obiady również dla uczniów z innych placówek. Podczas kadencji odchodzącej dyrektor triumfy na arenie międzynarodowej święcił działający przy jej szkole Zespół Tańca Ludowego Bystry, trójka mogła szczycić się tytułem najbardziej usportowionej szkoły w województwie. Są to tylko niektóre sukcesy z okresu, gdy Chrulska pełniła funkcję kierowniczą. Negatywna ocena jej pracy budzi wielkie kontrowersje.

Komentarz zastępcy burmistrza Filipa Chodkiewicza:

-Pani dyrektor Wiesława Chrulska wystąpiła do organu prowadzącego o dokonanie oceny cząstkowej i taką ocenę uzyskała. Jako osoba odpowiedzialna za nadzór nad wydziałem edukacji i sportu mogę zapewnić, że ocena została przygotowana w pełni rzetelnie. Sama ocena, jak i argumenty ją uzasadniające zostały oczywiście przekazane osobie ocenianej. Głównym argumentem, który uniemożliwił wydanie oceny pozytywnej były płynące od rodziców informacje o narastającym i wciąż nierozwiązanym problemie z przemocą w szkole. Osobiście cenię kompetencje pani dyrektor. Kierowanie tak dużą szkołą jest poważnym wyzwaniem. To wszystko jednak nie zmienia faktu, że nie ma możliwości, aby jakikolwiek dyrektor mógł otrzymać ocenę pozytywną w sytuacji, kiedy rodzice skarżą się na nierozwiązane problemy związane z przemocą. Nie możemy dobrze oceniać sytuacji, w której część dzieci może mieć obawy przed pójściem do szkoły -przekazał Filip Chodkiewicz.

*Artykuł ukazał się w 29/2020 numerze "Przeglądu Powiatowego".

Bartosz Lipiński

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (30)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu dziennikpowiatowy.pl.z siedzibą w Augustowie, ul. Młyńska 34 jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
Kazik
Kazik 16.08.2020, 08:20
Do sądu z nimi Pani dyrektor. Wbić ich w ziemię na zawsze.
Ludwik
Ludwik 15.08.2020, 12:49
Fajnie, że tak wielu mieszkańców przejrzało na oczy, jakich mamy burmistrzów jakimi metodami chcą odwoływać sprawdzonych dyrektorów i tylko dlatego, że ośmieliły się bronić przed ponad rokiem Pana Szkiłądzia. Żeby bardziej upokorzyć jedną z nich Chodkiewicz wymyślił rosnącą w Trójce przemoc i wystawił dyrektorce negatywną ocenę. Czego taki typ jeszcze szuka w Augustowie? Dlatego BRAWO mieszkańcy.
gosia
gosia 16.08.2020, 10:28
Coś na mieście ich nie widać. Widać boją się mieszkańcom w oczy spojrzeć.
Płyn do mycia
Płyn do mycia 15.08.2020, 14:07
Dobrze zaopatrzony bar "pod dyszlem" znów może przechylić szalę zwycięstwa
Gdzie
Gdzie 15.08.2020, 17:26
A gdzie to?
jak to gdzie
jak to gdzie 15.08.2020, 20:53
pod szyną ..oczywista
Tamojska
Tamojska 15.08.2020, 08:45
Koniec z Chodkiem i Karolczkiem !!!!!!
hola
hola 17.08.2020, 03:12
czytajac wasze komentarze zastanawiam sie, gdzie sa ci wszyscy, ktorzy nie tak dawno rozplywali się tu nad "mlodziakami"... z faktu, ze zamilkli moze wynikac, ze spalili sie ze wstydu lub moze nie chce im sie juz dalej tak bezczelnie klamac? warto bylo? no chyba ze to nie za darmo....
sukces_Augustowa
sukces_Augustowa 17.08.2020, 10:12
po prostu piszecie między sobą i tak się nakręcacie... hahaha. Nikt o zdrowych zmysłach nie zabiera głosu w tych dyskusjach paru hejterów.
mareczek
mareczek 18.08.2020, 08:07
sukces _Augustowa chce nam zamknąć usta. Białoruś mu się marzy. Jedni straszą sądami bo chcą zastraszyć mieszkańców w ich opinii o nich. Powiadasz, że paru hejterów, myślę, że się niedługo zdziwisz. Mamy dość chamstwa w ich wykonaniu.
Brawo mareczek
Brawo mareczek 18.08.2020, 21:30
Szacun za całokształt. Nie zamkną nam ust choć bardzo się starają. Mareczek dla mnie i nie tylko dla mnie jesteś the Best!
mareczek
mareczek 19.08.2020, 08:55
Odpowiem skromnym dziękuję. Cieszę się, że tak wielu ludzi znalazło czas aby za pośrednictwem portalu wyrazić swoje zdanie na temat ludzi, którzy dziś przejęli władze w mieście. Ludzi, którzy w historii tego miasta przejdą pod hasłem "miotła", wyrzucając z pracy czy z funkcji, a wielu odeszło samych jak choćby Pan Głowacki, Pan Zarzecki, Pan Szkiłądź, ludzi oddanych miastu i mieszkańcom. Wielu z nich z wielkim zaangażowaniem pracowało aby nam żyło się lepiej. Ostatnim takim przykładem jest Pani Wiesława Chrulska, która od ponad dwóch dekad pracuje na rzecz augustowskich dzieci. Nie mogę przejść obojętnie nad takim potwornym sk**********em. Cieszę się, że w radzie miasta zasiadają takie osoby jak Pani Sigilewska i Piasecka, które serdecznie pozdrawiam.
hola
hola 17.08.2020, 17:32
Z tego wynika, ze wtedy gdy ich tak zachwalaliscie, nie byliscie przy zdrowych zmyslach. To by sie zgadzalo :)))
robert
robert 19.08.2020, 13:56
Nawet, jeżeli tak było, to teraz tego bardzo żałuję i wszystkich dotkniętych ich rządami PRZEPRASZAM.
Flip
Flip 17.08.2020, 10:16
Filip, to ty?
Szwz
Szwz 14.08.2020, 17:37
Myślę że polegną w tej bitwie burmistrzowie w sumie już polegli !
Chotkiewicz chyba nie zdawał sobie sprawy że p. Chrulska pracuje w tej szkole od ponad 20 lat, że jako nauczyciel była bardzo lubiana przez uczniów i rodziców. Sama jako rodzic zabiegałam by uczyła moje dziecko jezyka polskiego. W tym czasie była wicedyrektorem, swietnie zorganizowana, kompetentna, rzeczowa i pracowita !
No cóż jak ktoś pracuje w szkole to wie że są rodzice którym nic się nie podoba , krytykują itd...
A pan będąc wice- burmistrzem krytykuje że blok sportowy wymaga remontu, to pana kompetencje żeby szkoła technicznie dobrze funkcjonowała! Pan sobie postawił zarzuty ! Żeby pan miał choć ksztę honoru to by pan podał się do dymisji.
Ps. Jak przeczytałam.ten artykuł to mi "scyzoryk w kieszeni sie otworzył" ....kto dopuścił do rządzenia miastem takich niekompetentnych ludzi !
Kiler
Kiler 14.08.2020, 20:27
Podejmując decyzję o zwalnianiu dyrektorów i wystawieniu dyrektor Chrulskiej oceny negatywnej Chodkiewicz urwał kurze złote jaja.
Ropuch
Ropuch 14.08.2020, 18:43
Honor? A co to takiego?
Miecio
Miecio 14.08.2020, 15:48
Ocena brzmi jak faux pas.
rikitikitak
rikitikitak 14.08.2020, 15:46
To kto ostatecznie zostanie wbity w ziemię pokaże czas. Mam nadzieję , że będzie to Chodkiewicz i Karolczuk
Robert
Robert 14.08.2020, 20:11
Oni już zostali wbici w ziemię. Wystarczy poczytać wpisy na dzienniku powiatowym.
Franek
Franek 15.08.2020, 07:49
Oni to mają głęboko w d..e , prą do przodu jak PiS bo mają władzę i większość przy głosowaniach . Jedyna różnica to to, że nasza , lokalna opozycja jest prawdziwą opozycją i nie podpisują się pod wszystkim tak jak w Sejmie. Doceńmy to przy następnych wyborach i zagłosujmy dobrze ..
NIgdyNieGłosujNaPIS
NIgdyNieGłosujNaPIS 15.08.2020, 09:13
CAŁA PRAWDA O NASZEJ WŁADZY https://esesja.tv/transmisja/2…
4.35 minuta- radny PiS stwierdza, że kompleks sportowy Trójki spokojnie jeszcze wytrzyma.
4.39 minuta- wypowiedź pani dyrektor, która wskazuje, jak oszwabiają dzieci z trójki i prosi radnych o oszczędzone na dzieciach pieniądze na remont sali
4.43 minuta- odpowiedź mądrej przewodniczącej z PiS, że klepki wypadają na bokach, a dzieci mogą biegać środkiem
I tyle o jeśli chodzi o troskę o bezpieczeństwo dzieci ze strony władz. I przypomnę, że to Pani Dyrektor została oskarżona, że nie chce remontować sali dla dzieci. Żenada- NIGDY NIE GŁOSUJ NA PIS. Potem jeszcze coś odkrywczego mówi Oneta i bormistrz, że konserwatorzy powinni dziury w parkiecie połatać, ale nie da się tego słuchać- to nagranie wskazuje rzeczywistą troskę władzy o dobro dzieci. Żenada
Opozycja SZACUN stoi murem za remontem
Aleobciach
Aleobciach 16.08.2020, 14:17
Ha, ha, ha klepki wypadają z boku a dzieci mogą biegać środkiem sali. Gdyby głupota mogła fruwać to ta pani na stanowisku nie dotknęła by ziemi. Kogo augustowianie wybrali na swoich reprezentantów. Wstyd i hańba.
marysia
marysia 19.08.2020, 09:04
Tacy ludzie pasują Chodkiewiczowi i Karolczukowi. Tacy właśnie mają być na stanowiskach, mierni ale za to wierni. ŻENADA.
CałaPrawda-WykluczeniZPiS
CałaPrawda-WykluczeniZPiS 15.08.2020, 09:43
Tak dla porządku, zarówno Pan Dariusz Ostapowicz, ten od tego, że kompleks sportowy Trójki spokojnie jeszcze wytrzyma i złotousty autor zwrotu "Pani Radno", jak i Pani Dobrowolska zostali właśnie za zachowania między innymi w Radzie Miasta WYKLUCZENI z PiS.
byłypisowiec
byłypisowiec 16.08.2020, 08:10
Z PiS to powinien być wykluczony Kleczkowski za poparcie Karolczuka w wyborach. Teraz PiS wspiera swego burmistrza pieniędzmi, który przeznacza na remont uliczek na obrzeżach miasta. Na remont sali gimnastycznej w trójce kasy zabrakło. Też już nie zagłosuje na PiS..
Wytrzeszcz
Wytrzeszcz 14.08.2020, 23:05
Czuję że to jeszcze nie wszystko? 😁
Wszak
Wszak 14.08.2020, 15:32
Flip i Flap na taczki.
Wybałuszone gały
Wybałuszone gały 14.08.2020, 15:58
I to jak najszybciej

Pozostałe