Obrady VI sesji Rady Miejskiej

  • 08.02.2019, 10:08 (aktualizacja 17.02.2019, 15:05)
  • Bartosz Lipiński
Obrady VI sesji Rady Miejskiej
W piątek, 8 lutego, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, odbyły się obrady VI sesji Rady Miejskiej w Augustowie. Relacje video z obrad można obejrzeć na stronie: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/233/rada-miejska-w-augustowie.htm

Bartosz Lipiński

Proponowany porządek obrad:

1.   Otwarcie obrad.

2.   Przyjęcie porządku obrad.

3.   Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Augustowa od ostatniej sesji Rady Miejskiej.

4.   Interpelacje i zapytania radnych.

5.   Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały nr III/28/18 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 17 grudnia 2018 r.
    w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
 Alkoholowych Miasta Augustowa na 2019 rok,

b) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama

 nieruchomość,

c) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama
 nieruchomość,

d) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy,

e) określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy wnoszeniu
 jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystegogruntów
 zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,

f) przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części
 miasta Augustowa zwanego „Ślepsk V”,

g) zmiany uchwały nr VIII/59/15 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 28 maja 2015 r.
    w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
    odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,

h) zmiany Uchwały nr XIII/100/15 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 2 września 2015 r.
    w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania utworzonego na bazie
    przekształcenia dotychczasowego Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał
    Augustowski i Rospuda”,

i) pozostawienie bez rozpoznania skargi na działalność Burmistrza Miasta Augustowa,

j) pozostawienia bez rozpoznania skargi na działalność Burmistrza Miasta Augustowa,

k) określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania, rozkładania na raty,
    niedochodzenia należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny,
    przypadających Miastu Augustów lub jej jednostkom organizacyjnym,

l ) zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/355/17 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 10 sierpnia 2017 roku
    w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa,

m) zmian budżetu miasta na rok 2019,

n) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2018-2033,

o) ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości
    nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej,

p) ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości
    nieruchomości w wyniku jej podziału.

6.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

8.   Zapytania i wolne wnioski.

9.   Zamknięcie obrad.

Bartosz Lipiński
Podziel się:

Pozostałe