Regulamin

Regulamin portalu dziennikpowiatowy.pl

 

I. Informacje ogólne

1.  Portal dziennikpowiatowy.pl jest portalem o charakterze informacyjnym i publicystycznym.

2. Wydawcą jest firma Agencja Rozwoju Regionalnego PolAugust Jolanta Czokajło i Krzysztof Przekop spółka cywilna, 16-300 Augustów, ul.  Młyńska 34, NIP 8441865124, REGON 790664952

3. Niniejszy regulamin określa podstawowe zasady korzystania z portalu dziennikpowiatowy.pl, w tym określa zasady umieszczania komentarzy i informacji, zamieszczania ogłoszeń i wpisów do katalogu firm.

4. Wszyscy użytkownicy portalu są zobowiązani przestrzegać postanowień zawartych w regulaminie oraz korzystać z portalu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi.

5. Wszelkie prawa do portalu i jego zawartości (logo, zdjęcia, grafika, teksty, oprogramowanie i pozostałe elementy chronione prawem) należą do Wydawcy.

6. Korzystanie przez użytkowników z portalu oraz z materiałów udostępnianych w portalu możliwe jest jedynie w ramach dozwolonego użytku na mocy ustawy o prawie autorskim oraz ustawy o ochronie baz danych.

7. Użytkownicy mogą umieszczać na swoich stronach internetowych linki prowadzące do treści zawartych w portalu pod warunkiem podania źródła materiału oraz, że ich strony nie naruszają przepisów prawa i zasad współżycia społecznego.

II. Zamieszczanie komentarzy

1. Umieszczający komentarze są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa przy korzystaniu z serwisu, w szczególności przepisów kodeksu cywilnego oraz praw własności intelektualnej.

2. Zabrania się korzystania z serwisu w sposób niezgodny z dobrymi obyczajami i w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Użytkownikom nie wolno dostarczać treści o charakterze bezprawnym. Treść komentarzy nie może naruszać praw innych osób, szczególnie prawa do poszanowania godności, prywatności, do ochrony danych osobowych.

2.1. Na wypadek naruszenia powyższych zasad Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę i krzywdę.

2.2. W przypadku naruszenia przepisów prawa lub postanowień regulaminu Wydawca ma prawo zablokować możliwości przekazywania do serwisu, komentarzy, wypowiedzi, wpisów lub opinii na forum dostępnym w serwisie na okres do 1 miesiąca lub całkowicie pozbawić tej możliwości.

2.3. Jeżeli naruszenie niniejszego regulaminu spowoduje wyrządzenie szkody osobie trzeciej, komentujący będzie zobowiązany do naprawienia tej szkody. Gdyby osoba ta wystąpiła z roszczeniem wobec operatora, użytkownik będzie zobowiązany do zwrotu operatorowi wszystkich wydatków poniesionych przez niego w celu naprawienia szkody oraz kosztów postępowania sądowego, w tym rzeczywiście poniesionych przez operatora kosztów zastępstwa procesowego.

2.4. Treść komentarzy nie może służyć kryptoreklamie lub reklamie jawnej jakichkolwiek produktów czy usług komercyjnych.

III. Katalog firm

1. Wpisu do katalogu może dokonać każda firma lub podmiot gospodarczy prowadzący działalność na terytorium Polski.

2. Rejestracja w katalogu firm oraz utrzymanie wpisu na okres 3 i 6 miesięcy jest bezpłatne, użytkownik może skorzystać z wersji premium (płatnej poprzez platformę Przelewy24) dla promowania firmy na dłuższy czas (do wyboru 1 rok, 2 i 3 lata).

3. Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść wpisów dokonanych przez użytkowników portalu do katalogu firm, w szczególności za aktualność podanych danych.

4. Wydawca portalu zastrzega prawo do usunięcia dowolnego wpisu bez podania przyczyny.

IV. Ogłoszenia

1. Dodawanie ogłoszeń na łamach portalu dziennikpowiatowy.pl jest bezpłatne, użytkownik może skorzystać z wersji premium (płatnej poprzez platformę Przlewy24) dla promowania ogłoszenia.

2. Użytkownicy zobowiązani są do umieszczania ogłoszeń w odpowiednich kategoriach.

3. Ogłoszenie może być umieszczone na okres 7, 14 lub 30 dni. Wszystkie ogłoszenia są automatycznie usuwane po 30 dniach.

4. W przypadku, gdy ogłoszenie traci ważność może być usunięte na prośbę ogłoszeniodawcy wysłaną na adres [email protected] dziennikpowiatowy.pl.

5. Zabrania się dodawania ogłoszeń zawierających treści obraźliwe, pomawiające czy też szkalujące wizerunek osób trzecich.

6. Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń, ani za skutki związane z publikacją ogłoszenia.

7. Wydawca portalu zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści ogłoszeń oraz do usuwania ogłoszeń bez podania przyczyny.

V. Subskrypcja treści płatnych na portalu dziennikpowiatowy.pl.

1. Subskrypcja treści płatnych  dziennikpowiatowy.pl umożliwia korzystanie w pełni z serwisu informacyjnego dziennikpowiatowy.pl. W subskrybowanej wersji portalu nie występują materiały reklamowe za wyjątkiem treści sponsorowanych w zakładce „Warto zobaczyć”.

2. Użytkownik może wykupić subskrypcję dokonując rejestracji na portalu dziennikpowiatowy.pl poprzez zakładkę „Zarejestruj się”. Po dokonaniu płatności i jej potwierdzeniu przez operatora płatności subskrypcja zostanie aktywowana.

 

3. Portal korzysta z następujących operatorów płatności:

            a) przelewy24.pl

            b) stripe.com

4. W przypadku dokonania płatności za pośrednictwem płatności24.pl 7 dni przed końcem opłaconego okresu Użytkownik zostanie poinformowany o zbliżającym się terminie wygaśnięcia subskrypcji drogą mailową na adres mailowy podany w procesie rejestracji. Po upływie opłaconego okresu subskrypcji, subskrypcja wygasa.

5. W przypadku korzystania z operatora płatności stripe.com subskrypcja zostanie automatycznie opłacona na kolejny okres.

 

 

VI. Odpowiedzialność

1. Wydawca portalu dokłada wszelkich starań, aby materiały prezentowane na portalu były kompletne i zgodne ze stanem faktycznym. Dane publikowane na portalu pochodzą ze sprawdzonych, wiarygodnych, publicznie dostępnych źródeł i według wiedzy współpracujących z redakcją dziennikarzy są rzetelne.

2. Prezentowane na portalu poglądy i opinie stanowią wyraz osobistej wiedzy i poglądów ich autorów i nie powinny być interpretowane w żaden inny sposób.

3. Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystywania przez użytkowników informacji uzyskanych za pośrednictwem portalu.

VII. Postanowienia końcowe

1. Wydawca portalu www. dziennikpowiatowy.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie przez użytkowników z zasobów portalu w sposób sprzeczny z zaleceniami niniejszych regulaminów.

2. Wydawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminach. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

3. Każdy użytkownik korzystający z serwisu oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminów i je akceptuje.